Portal leksykografia.pl jest projektem naukowym realizowanym przez Laboratorium Nowoczesnych Metod Lingwistyki Stosowanej, działające na Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Zespół

dr hab. Marek Łukasik, prof. AP, kierownik Laboratorium, profesor uczelniany w Katedrze Filologii Angielskiej, w Instytucie Filologii  Akademii Pomorskiej w Słupsku, specjalista w zakresie terminografii, przekładu tekstów fachowych oraz nowoczesnych technologii w lingwistyce, w tym w zakresie korpusów specjalistycznych.
 
dr Tomasz Michta, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Angielskiego Katedry Językoznawstwa Porównawczego i Stosowanego Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista w zakresie: metaleksykografii, lingwistyki korpusowej, przekładu specjalistycznego (ustnego i pisemnego).

mgr Paulina Pawłuszek, asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Filologii Angielskiej, w Instytucie Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, specjalistka w zakresie metaleksykografii.

mgr Piotr Sulik, asystent w Katedrze Filologii Angielskiej, w Instytucie Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, specjalista w zakresie terminografii, w szczególności w zakresie słowników elektronicznych.

mgr Marzena Łukasik, specjalistka w zakresie nowoczesnych technologii w leksykografii.

Cele Laboratorium: Nadrzędnym celem działalności Laboratorium jest prowadzenie badań w zakresie poszczególnych dziedzin językoznawstwa stosowanego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod. Badania szczegółowe koncentrują się na ewaluacji istniejących narzędzi (np. korpusów tekstowych, okulografii, oprogramowania e-learningowego i in.) oraz na opracowywaniu nowych metod dla rozwiązywania poszczególnych problemów lingwistycznych.

 

Projekt "Polska praktyka terminograficzna"

Etap 1 - "Tradycyjne słowniki terminologiczne (1990-2016) - czas realizacji: 1.10.2016-30.09.2017

Projekt realizowany jest przez członków Laboratorium Nowoczesnych Metod Lingwistyki Stosowanej Akademii Pomorskiej w Słupsku we współpracy z polską sekcją Komisji Terminologicznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Projekt zakłada zgromadzenie adekwatnych danych bibliograficznych dotyczących słowników terminologicznych i oprcowanie bazy danych oraz publikacji, która podsumuje polski dorobek terminografii praktycznej. Prace bibliograficzne zaplanowano na październik i listopad 2016 r. W grudniu 2016 r. podjęto budowę bazy danych, która została skonstruowana tak, aby można było ją w łatwy sposób zaimportować do istniejącej już bazy danych słowników terminologicznych na portalu Leksykografia.pl. Opracowana została bibliografia adnotowana, w której prezentuje się podjęte badania. Publikacja zostanie upowszechniona w majau 2017 r. 

Koordynator po stronie KT MKS: prof. Ewa Wolnicz-Pawłowska

Koordynator projektu: dr Marek Łukasik

Produkty:

- adnotowana bibliografia słowników wydanych w latach 1990-2016 (Słupsk, 2017, 140 s., format A4),

- referat pt. Polska praktyka terminograficzna. Tradycyjne słowniki specjalistyczne (1980-2016), Warszawa, Polska Akademia Nauk, 15-26.05.2017,

- artykuł pt. Polska praktyka terminograficzna. Badania bibliograficzne, "Komunikacja specjalistyczna", 4, 2017, s. 109-126.

Wersja online: Pobierz

 

Etap 2 - Baza danych terminograficznych za lata 1990-2017 - czas realizacji: 1.10.2017-31.12.2017

Na podstawie opracowanej adnotwanej bibliografii słowników specjalistycznych (zob. etap 1), członkowie Laboratorium opracowali poszerzoną bazę danych terminograficznych oraz nowe zestawienie słowników za lata 1990-2017. Zestawienie zostało przekazane na ręce Przewodniczącej Komisji Terminologicznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów, prof. Wiktorii Iwaszczenko, celem włączenia jej w przygotowywane zestawienie osiągnięć terminografii słowiańskiej.

Nowe opracowanie zostało podzielone na sekcje uporządkowane według:

1) roku wydania dzieła,

2) dziedzin reprezentowanych przez terminologie zawarte w słownikach,

3) języków reprezentowanych w słownikach.

Osobną częścią jest wykaz słowników elektronicznych wydanych w okresie objętym badaniem. 

Publikacja zostanie wkrótce umieszczona na naszym portalu. Zapraszamy do lektury!

 

Linki zewnętrzne:

Strona Komisji Terminologicznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów

 

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.